Otevírací doba naší prodejny je 7:00 - 15:30 hod.

Obchodní podmínky


 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti ACRE spol. s r.o., se sídlem Střížkovská 2426/1,
180 00 Praha 8 Libeň, IČO 26454173, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 83335 vedeném u
Městského soudu v Praze , e-mail  info@acre.cz, telefonní číslo +420604200401, adresa provozovny
Střížkovská 2426/1, 180 00 Praha 8 Libeň („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná
práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.acre-shop.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů,
která naleznete zde : http://www.acre-shop.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky
komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a
Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na
Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho
zabalení;

1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných
údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije. Použité fotografie jsou pouze ilustračního charakteru.

2.3. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace,
které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

2.4. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli.
Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními
objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak
jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních
prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za
používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi
tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky
komunikace na dálku využíváme.

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto
návrhu musí být uvedeny následující údaje:

        a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem,
            tlačítkem „Do košíku“);
       b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení
             Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí Eshopu,
             přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na
             základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
       c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy
             jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po
provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku
dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito
Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží
zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace
odeslány přímo Nám.

3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou
na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto
Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění
přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením
Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.


3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy
Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany
umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a
neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme
Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy
v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši
nabídku potvrdíte.

3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni
Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo
k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na
uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě
uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace,
kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém
případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob
tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je,
že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste
v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte,
bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a
v případě změny je aktualizovat.

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto
přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že
dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4.4. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 3 roky nevyužíváte, či v
případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.5. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení.

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě
rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky
uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci
návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH.

5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu
Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

        a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V
             případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 dnů.
        b) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě
              platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
        c) Platba QR kódem při osobní odběru. V takové případě probíhá platba QR kódem uvedeným na
             vystavené faktuře v naší provozně. V případě platby QR kódem je Celková cena splatná ihned.

5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši emailovou
adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.

5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete.
V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních
případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do sedmi pracovních dní způsobem dle Vaší volby, přičemž
můžete vybírat z následujících možností:

        a) Osobní odběr na Naší provozovně ACRE spol. s r.o., Střížkovská 2426/1, Praha 8 Libeň;

        b) Doručení prostřednictvím naší dopravy u objednávek nad 5.000,- Kč po Praze a do 20 km od Prahy.
             6.2. Zboží z kapacitních důvodů není možné doručit do dalších regionů v rámci České republiky.
             Z důvodu křehkosti a váhy ovocných stromků (kontejner obsahuje substrát 15 l nebo 35 l), není možné
             ovocné stromky zasílat přepravní službou po ČR.

6.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby.
Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto
Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na
provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

6.4. Po převzetí Zboží je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad
nám tuto skutečnost neprodleně oznámit. V případě, zjevné závady zboží není Vaší povinností Zboží převzít.

6.5. Nepřevzetí zboží dle čl. 6.4 není odstoupení od smlouvy mez námi a vámi a nemá to za následek
porušení povinnosti vám zboží doručit. Bezvadné zboží vám doručíme v náhradním termínu. V případě
kdy porušíte svoji povinnost převzít zboží bez udání důvodu, není to odstoupení od Smlouvy mezi Námi
a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného
porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám
toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu,
případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně, než bylo ve Smlouvě
dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební
údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a
jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

6.7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží
nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4. na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy
jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody
na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou,
zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

6.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti
Vás budeme vždy informovat v případě:
a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu
dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou
očekávanou dobu dodání.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Zboží bez je vad:

        a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti;

        b) je-li vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

        c) je-li dodáno s ujednaným příslušenstvím;

        d) je-li vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

        e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem
             Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná
             námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

        f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, které můžete rozumně očekávat;

        g) odpovídá jakostí nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními
předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1
můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním
e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese
ACRE spol. s r.o., Střížkovská 2426/1, 180 00 Praha 8 Libeň. Pro reklamaci můžete využít také vzorový
formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného
plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho
souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

        a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

        b) na odstranění vady opravou Zboží,
             ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem
             nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží
             mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s
ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

7.6. Dále máte právo na:

        a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo

        b) odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

        a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

        b) se vada projeví opakovaně,

        c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

        d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době
             nebo bez značných obtíží pro Vás.

7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

7.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

7.9. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

        a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili; 

        b) co je obsahem reklamace;

        c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

        d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

7.10. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme
Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne,
můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.11. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů.
Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že
došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na
toto vrácení však hradíme My.

7.12. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté,
co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

7.13. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé neodbornou a nepřiměřenou péčí, poškozením
přírodními živly, zvířaty, chorobami nebo škůdci rostlin a vyšší mocí.
7.14. Záruční doba je v souladu s ustanovením zákona 219/2003 Sb.

7.15. Případné prodlení s reklamací při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady,
znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může
dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve
kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, berete
na vědomí, že se na dodávku zboží nevztahují ustanovení §1829 občanského zákoníku o právo odstoupit
od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi
zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí, z důvodu uvedeného v §1840 písm. g).

8.3. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují
objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody
spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli
v Objednávce záměrně nesprávné informace.

9. ŘEŠENÍ SPORŮ

9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1
písm. e) Občanského zákoníku.

9.2. Vyřizování stížností zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy : info@acre.cz

9.3. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská
796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení
sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít
při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené
elektronickými prostředky.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová
adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši emailovou
adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

10.2. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a
doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které
budou uzavřeny po účinnosti této změny. O změně Vás však budeme informovat pouze v případě, že
máte vytvořený Uživatelský účet (abyste tuto informaci měli v případě, že budete objednávat nové
Zboží, změna však nezakládá právo výpovědi, jelikož nemáme uzavřenou Smlouvu, kterou by bylo
možné vypovědět), nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně.
Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny.
Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na
pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na
další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí
2 měsíce.

10.3. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní
poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku
nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i
Vy právo od Smlouvy odstoupit.

10.4. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás a je Vám přístupná na webových
stránkách www.acre-shop.cz Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky
obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme
vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.Tyto Podmínky nabývají účinnosti 11.1.2024.

 

 

 

                                                                                    PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                      ACRE spol. s.r.o., Střížkovská 2426/1, 180 00 Praha 8

Uplatnění reklamace

 

Datum uzavření Smlouvy:

 

Daňový doklad číslo:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

 

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

 

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem
reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí
informace o vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis: